بچه رئیس


کمی صبر کنید...

سفره

6,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( سفره 6 نفره ) می باشد.(تم تولد "بچه رئیس")

خلال

2,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12عددی ) می باشد.(تم تولد "بچه رئیس")

دستمال کاغذی

6,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12عددی ) می باشد.(تم تولد "بچه رئیس")

کارد و کفگیر

5,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 1عدد کارد + 1 عدد کفگیر ) می باشد.(تم تولد "بچه رئیس")

کارت دعوت

6,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 10 عددی ) می باشد.(تم تولد "بچه رئیس")

چنگال

4,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12 عددی ) می باشد.(تم تولد "بچه رئیس")

کارد / چاقو

4,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12 عددی ) می باشد.(تم تولد "بچه رئیس")

تاج کاغذی

5,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 6 عددی ) می باشد.(تم تولد "بچه رئیس")

پیش دستی و لیوان

8,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12 عدد پیش دستی + 12 عدد لیوان ) می باشد.(تم تولد "بچه رئیس")

پاپ کورن

7,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 10 عددی ) می باشد.(تم تولد "بچه رئیس")

دسته‌بندی