مینیون


کمی صبر کنید...

خلال

2,000 تومان
هرعدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12عددی ) می باشد.(تم تولد "مینیون")

کارت دعوت

6,000 تومان
هر عددسفارش شما شامل: یک بسته ( 10 عددی ) می باشد.(تم تولد "مینیون")

سفره

6,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل یک عدد ( سفره 6 نفره ) می باشد.(تم تولد "مینیون")

دستمال کاغذی

6,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12 عددی ) می باشد.(تم تولد "مینیون")

چنگال

4,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12 عددی ) می باشد.(تم تولد "مینیون")

کارد / چاقو

4,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12 عددی ) می باشد.(تم تولد "مینیون")

تاج کاغذی

5,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل : یک بسته ( 6 عددی ) می باشد.(تم تولد "مینیون")

پیش دستی و لیوان

8,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12 عدد لیوان + 12 عدد پیش دستی ) می باشد.(تم تولد "مینیون")

ریسه پرچم

6,000 تومان
هر عدد سفارش شما : شامل یک عدد ریسه پرچم 2 متری می باشد.(تم تولد "مینیون")

پاپ کورن

7,000 تومان
هر عدد سفارش شما: شامل یک بسته ( 10 عددی ) می باشد.(تم تولد "مینیون")

نی

2,500 تومان
هر عدد سفارش شما شامل یک بسته ( 12 عددی ) می باشد.(تم تولد "مینیون")

کارد و کفگیر

5,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( یک کارد + یک کفگیر ) می باشد.(تم تولد "مینیون")

دسته‌بندی