تاج


کمی صبر کنید...

خلال

2,000 تومان
هرعدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12عددی ) می باشد.(تم تولد "تاج")

کارت دعوت

6,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 10عددی ) می باشد.(تم تولد "تاج")

چنگال

4,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12عددی ) می باشد.(تم تولد "تاج")

پیش دستی و لیوان

8,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12عدد پیش دستی + 12عدد لیوان ) می باشد.(تم تولد "تاج")

نی

2,500 تومان
هر عدد سفارش شما شامل یک بسته ( 12 عددی ) می باشد.(تم تولد "تاج")

کارد و کفگیر

5,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 1 عدد کارد + 1 عدد کفگیر ) می باشد.(تم تولد "تاج")

کارد / چاقو

4,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12عددی ) می باشد.(تم تولد "تاج")

پاپ کورن

7,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 10عددی ) می باشد.(تم تولد "تاج")

دستمال کاغذی

6,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12عددی ) می باشد.(تم تولد "تاج")

سفره

6,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( سفره 6 نفره ) می باشد.(تم تولد "تاج")

دسته‌بندی